سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرام مامی – مدرس گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام.
الهام کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
ابراهیم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

شخصیت به عنوان تعیین کننده نوع رفتار فرد م یتواند بر تعامل فرد با خود و دیگران تأثیر گذار باشد یکی از جنب ههایی که در زندگی مشترک تأثیر گذار است رضایت زناشویی است. این امر م یتواند بر بسیاری از جنب ههای مختلف افراد و خصوصاً دانشجویان تأثیر بگذارد. این پژوهش به بررسی تأثیر نوع شخصیت دانشجویان متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام بر رضایت زناشویی آ نها پرداخته شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۳۰ نفر به دست آمد. برای اندازه گیری اطلاعات از دو پرسشنامه پنج عاملی نئو و پرسشنامه رضایت زناشویی اتریچ استفاده شده است. اطلاعات حاصل از جمع آوری داده نیز با استفاده از نرم افزار Spss نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت هاند. نتایج نشان داد که بین عامل انعطاف پذیری، برونگرایی، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن در دانشجویان متأهل و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و این عوامل در شخصیت م یتوانند در افزایش رضایت زناشویی نقش داشته باشند اما بین روان نژندی و رضایت زناشویی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت، همچنین مشخص گردید که متغیر برونگرایی بیشتر از سایر عوامل م یتواند پیش بینی کننده رضایت زناشویی در دانشجویان باشد.