سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامران نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مصطفی امامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان،کرمانشا
محسن نظری – .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های فردی منابع انسانی وبهره وری کارکنان دانشگاه های پی ام نور استان کرمانشاه می پردازد. این پژوهش بر اساس روش پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد؛ ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد؛به منظور سنجش ویژگی های فردی منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد باس ،والنزی و الدریج و پرسشنامه بهره وری که بر ا ساس مدل تالکوت پارسونز تدوین شده است استفاده گردیده است ؛در این پژوهش پایایی پرسشنامه ویژگی های فردی ۰/۸۵ و پایایی پرسشنامه بهره وری۰/۸۷به دست آمد و چون آلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه بیش از ۰/۷می باشند بنابراین هردو پرسشنامه از پایایی لازم برخورداربودند.حجم جامعه آماری مورد نظر ۴۷۰ نفراز کارکنان دانشگاههای پیام نور(اعضای غیر هیئت علمی) می باشدکه براساس جدول مورگاندوجی ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت تعیین نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون نرما ل بودن داده ها را تأییدکرد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن، مورد تأیید قرار گرفتند و تأثیر معنی دار و مثبت آنها به اثبات رسید بدین معنی که هر چه ویژگی های فردی منابع انسانی قوی تر باشد باعث افزایش بهره وری کارکنان در جامعه مورد مطالعه خواهدشد