سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محرمعلی خدابنده – مدرس دانشگاه
طاهر حمزه خلیفانی – کارشناس مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش
فرزانه طلایی – مدیر آموزشگاه

چکیده:

نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریت ها، هدف ها، سیاست ها، خط مشی ها و استراتژی های سازمانداراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می گردد. در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل بههدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می کنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانیکارآمد و متخصص. از آنجا که ویژگی های فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققینبرای دستیابی به نتایج مطلوب هدف های علمی و کاربردی را مدنظر قرار داده اند در این تحقیق، سابقه کار،تحصیلات و شخصیت متغیر مستقل و اثربخشی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقیقسه فرضیه برای آن تدوین گردید که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرسشنامه ۴۷ سوالی طراحی و بین ۱۲۰ نفر ازدبیران مدارس غیر انتفاعی شهرستان نقده، توزیع و جمع آوری شد. پس از بررسی و تحلیل سوالات و آزمونفرضیهها به روش آزمون پیرسون مشخص گردید که بین سابقه کاری منابع انسانی و اثربخشی (فرضیه اول) رابطهمعنی داری وجود ندارد ولی بین تحصیلات و شخصیت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی (فرضیه دوم و سوم) رابطهمعنی داری وجود دارد.