سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضا نجاری – استادیار دانشگاه پیام نور گروه مدیریت دولتی
مجتبی رفیعی – استادیار دانشگاه پیام نور گروه مدیریت دولتی
سجاد حبیبیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
معصومه جانعلی زاده چوبستی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده:

سازمان ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه هستند نیروهایی که افزون برانجام وظایف محوله خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن ازهیچ تلاشی دریغ نورزند این افراد نقشی فراتر ازکار تکلیفی درسازمان بازی می کنند و خود را وفادار به سازمان دانسته و شکست و موفقیت سازمان را از آن خود تلقی می کنند این نوع رفتار درادبیات امروز مدیریت رفتارشهروندی سازمانی نامیده میشود عوامل متعددی درشکل گیری این نوع رفتارها و پرورش چنین نیروهایی تاثیر گذار هستند دربررسی حاضر این عوامل براساس ویژگیهای شخصیتی مدیران جستجو شده است امروزه درهر سازمان چنانچه قصد افزایش بهره وری و عملکرد و نیز اثربخشی کارکنان موردنظر باشد به مبحث ویژگیهای شخصیتی مدیران توجه ویژه میشود مدیران میتوانندبه دلیل تاثیرات عمیقی که درکارایی کارکنان خود به وجود می آورند ازیک طرف درافزایش رضایت شغلی و به تبع آن بهبود ارتقا و عملکرد افراد ازطرف دیگر با تقلیل و از بین بردن روحیه پیشرفت و ترقی درکاهش بهره وری سازمان خود به ناخودآگاه گام برداشته و عامل نهان رکود و شکست سازمان گردند.