سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

هوشنگ جدیدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
یحیی یاراحمدی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ذکرالله مروتی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با خلاقیت وپیشرفت تحصیلی است به این منظور تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج( ۲۰۹ دختر و ۱۹۱ پسر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و با استفاده از پرسش نامه های NEO‐FFI (کوستا و مک کوبی، ۱۹۸۵ )،آزمون مداد-کاغذی سنجش خلاقیت (عابدی، ۱۳۷۲ ) و معدل کل نیم سال های گذرانده شده به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی،گشودگی، دلپذیر بودن، با وجدان بودن و خلاقیت رابطه مثبت و معنی دار و بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و خلاقیت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین نمره کل خلاقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد.هم چنین بین نمرات خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش جویان دختر و پسر تفاوت معنی دار مشاهده شد و در هر دو مورد میانگین نمرات دختران از پسران بیشتر بود.