سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محسن دستگیر – استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
ولی خدادادی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید رستگار – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین ویژگی های مالی و غیر مالی شرکت ها با کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته ۱۳۸۶ بررسی – است. از این رو تعداد ۹۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹گردید. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها با استفاده از داد ههای مقطعی م یباشد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر جریان های نقد عملیاتی یکدوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی م یباشد. به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان م یدهدکه ویژگی های مالی و غیر مالی قابلاندازه گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه ی شرکت، نوسان جریان های نقد، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) م یتواند بهعنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگیهای مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد