سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ایوب پژوهان –
علیرضا مرآتی –

چکیده:

یکی ازعواملی که درعملکرد شغلی تاثیر زیادی دارد شخصیت و ویژگیهای مربوط به شخصیت است نظریه پردازان مربوط به شخصیت ازپنج ویژگی به عنوان عوامل اصلی شخصیت یادمیکنند که عبارتنداز برونگرایی وجدان کاری ثبات هیجانی توافق سازگاری از بین این پنج عامل وجدان کاری بیشترین رابطه را با عملکرد شغلی دارد هرچند برونگرایی و ثبات هیجانی نیز باعث میشود کارکنان عملکرد شغلی بهتری داشته باشند اما تحقیقات گوناگون نشان داده اند که دو ویژگی توافق و سازگاری رابطه چندانی با عملکرد شغلی کارکنان ندارد بنابراین سازمان ها باید هنگام انتخاب نیروهای خود به این مساله هم توجه داشته باشند که کارکنان را ازنظر ویژگیهای روانی و شخصیتی مورد ارزیابی قراردهند و آنهایی را انتخاب کنند که دارای ویژگیهایی هستند که تحقیقات گوناگون نشان داده برای یک کارمند خوب مورد نیاز است از طرف دیگر امروزه منابع انسانی ازپیچیده ترین حساس ترین و تکنولوژیکی ترین منابع یک سازمان محسوب میشود بنابراین توجه به ابعاد شخصیت افراد ازمقوله هایی است که میتواند سازمان را دررسیدن به بهره وری یاری نماید. مقاله حاضر تنها جنبه توصیفی و مروری داشته و صرفا به تصریح مفهوم ویژگیهای شخصیتی و عملکرد شغلی می پردازد.