سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مرتضوی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید کیانی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحمن مهدی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهره ازمشا – مربی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی با مهارت های ارتباطی کارشناس و به روش – » توصیفی همبستگی « مسئولان تربیت بدنی آموزشگاه های استان خوزستان بود . این تحقیق از نوعمیدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزشگاه های استان خوزستان ) ۱۵۱ =N (، که به روش سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در اینتحقیق شامل پرسشنامه ی محققساخته ویژگی های دموگرافیک ، پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی نئو -۱۵۶۰( NEO ( و پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی بارتون ) ۱۵۵۵ ( بود . پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۱ و ۰/۷۴ به دست آمد. به منظور توصیف ویژگی های فردی آزمودنی ها وهمچنین متغیرهای تحقیق از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ساده پیرسون، همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد . آزمون فرضیه های تحقیق در در سطح معنی داری ۵۰ ≤ αنشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی اسپیرمن نشان داد از میان ویژگی هایدموگرافیک، بین سن و تاهل کارشناسان مسئول تربیت بدنی با مهارت های ارتباطی آنان رابطه مثبت معنی دار مشاهده گردید، ولی بین جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار ، سابقه ورزشی و سابقه مدیریترابطه معنی دار مشاهده نگردید. با توجه به نتایج تحقیق ، در گزینش و جذب کارشناس مسئولان تربیت بدنی آموزشگاه ها افرادی را به کار گیرند که با توجه به ویژگی های شخصیتی شان بتوانند روابطی قوی و مفید در پیشبرد اهداف مورد نظر تربیت بدنی برقرار کنند