سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

وجیهه السادات هاشمی نژاد –
وحید منظری توکلی –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی با موفقیت شغلی مدیران مدارس شهر تهران است. بدین منظور از بین مدیران مدارس شاغل در مناطق ۱۹ گانه شهر تهران، ۱۹۰ نفر ( ۱۰۵ مرد و ۸۵ زن) به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه شخصیتی آیزنک، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی ۱۰ – GSE‐ و پرسشنامه موفقیت شغلی میرکمالی ( ۱۳۸۱ ) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد بین برونگرایی مدیران با موفقیت شغلی، روابط انسانی و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معنی داری در سطح (فرمول در متن اصلی مقاله) وجود دارد و بین درونگرایی مدیران با موفقیت شغلی، انگیزش شغلی و خلاقیت و حل مساله رابطه مثبت و معنی داری در سطح (فرمول در متن اصلی مقاله) وجود دارد. بین خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی و مولفه های آنان رابطه مثبت و معنی داری در سطح (فرمول در متن اصلی مقاله) وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که برونگرایی و خودکارآمدی توانستند حدود ۲۶ درصد واریانس موفقیت شغلی را تبیین کنند.