سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

نعمت قاسمی – رییس گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
زهرا علی مدد – مشاور مدارس استان ایلام.
جواد کرم خانی – کارشناسی ارشد پژوهشگری
آرزو علی مدد – دانشجوی کارشناسی اتاق عمل- دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه استان ایلام می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه استان ایلام تشکیل داده اند و از تمام جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر تعداد ۵۵۰ دانش آموز دختر و پسر ( ۳۵۰ دانش آموزدختر و ۲۰۰ دانش آموز پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری این پژوهش ترکیبی است از دو روش طبقه ای و خوشه ای. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اهمال کاری تحصیلی و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت می باشند. داده های بدست آمده با استفاده روش های آماری توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و روش آمار استنباطی مانند تجزیه و تحلیل رگرسیون(بصورت همزمان) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که از میان پنج ویژگی شخصیتی (روان رنجورخویی، توافق پذیری، وظیفه مداری، گشودگی در برابر تجربه و برون گرایی) دو ویژگی روان نژندی و وظیفه مداری با اهمال کاری تحصیلی ارتباط داشتند که روان نژندی توانست به صورت مثبت و وظیفه مداری بصورت منفی اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند.