سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پری چالاکی – استادیار دانشگاه ارومیه
محمد ایمانی برندق – استادیار دانشگاه ارومیه
یحیی عزیززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این پژوهش رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ بررسی شده است.حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران عمل میکند.محافظهکاری منافع سهامداران را از طریق کاهش دادن احتمال پرداخت پاداش اضافی به مدیران،کمک به شناسایی پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی و کاهش انگیزهمدیران برای مشارکت در پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی ،تامین میکند . در این تحقیق حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگیهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، استقلال هیأت مدیره و نسبت بدهی اندازهگیری و برای اندازهگیری محافظهکاری از معیار گیولی و هاین ( ۲۰۰۰ ) استفاده میشود. نتایج پژوهش نشان میدهد رابطهی معنیدار منفی بین نسبت بدهی ومحافظه- کاری وجود دارد.علاوه بر این رابطهی معنی دار بین سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت،مالکبت نهادی و استقلال هیأت مدیره) و محافظهکاری وجود ندارد