سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد رضویان – دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران،
بهرام رضایی – استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی آرام – مدیر فرآوری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

چکیده:

جدایشهای ثقلی با توجه به عدم نیاز به خردایشزیاد و کارآیی بالا در حذف کانی های باطله، به عنوان مرحله تولید پیش کنسانتره و در برخی موارد کنسانتره همچنان مورد توجه هستند. از میان تجهیزات مورد استفاده در جدایشهای ثقلی، سیکلونواسطه سنگین مورد توجه بسیار است. از دلایل این توجه می توان به سادگی روش و کارآیی زیاد سیکلون واسطه سنگین اشاره کرد. برای دست یابی به حداکثر کارآیی در جدایش واسطه سنگین ،تعیین وزن مخصوص بهینه واسطه جدایشحائز اهمیت است.روش رایج در تعیین وزن مخصوص واسطه استفاده از مایع سنگین و تعیین وزن مخصوصبهینه در مقیاسآزمایشگاهی است.نکته بسیار مهم اختلاف موجود میان وزن مخصوص به دست آمده در مقیاسآزمایشگاهی در حالت استاتیک با وزن مخصوص سیکلون واسطه سنگین در حالت دینامیک است. با مقایسه داده های به دست آمده از سیکلون واسطه سنگین و داده هایاستاتیک آزمایشگاهی مشاهده شد که مقدار وزن مخصوصدینامیک بهینه برای جدایشیک نوع نمونه مشخصهمواره کمتر ازوزن مخصوصحالت استاتیک است. میزان کمتر بودن این دو حالت متناسب با ویژگیهای هندسی سیکلون، پارامترهای عملیاتی و مشخصات نمونه مورد آزمایش است. در این تحقیق با انجام آزمایشهای مختلف بر روی نمونه های متفاوت سعی شده است تا ارتباط بین وزن مخصوصحالت استاتیک و وزن مخصوصحالت دینامیک برای یک نوع ماده خاصتبیین شود