سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید صیادی – دانشگاه آزاد کرمان
صدیقه نبی ئیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن زمانی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه بین وجدان و وفاداری مشتری دربانک ملت انجام گرفته است تحقیق حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی می باشد و ازنظر هدف جزتحقیقات کاربردی است که با استفاده ازروش تحقیقات میدانی به جمع آوری دادهها پرداخته است جامعه آماری دراین تحقیق شعب منتخب بانک ملت درسطح شهر تهران و حداقل ۳۰۰ نفر ازمشتریان آنها می باشد که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی انتخاب میشوند به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد هاست برای بررسی وجدان و رابطه آن با وفاداری مشتری از ازمون همبستگی پیرسون استفاده شده است یافته های حاصل ازا ین تحقیق نشان میدهد که بین وجدان ووفاداری مشتری رابطه وجود دارد.