سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فریده حمیدی – استادیار روان شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شجاع قاسمی مدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت د

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین بوده است. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین در سال ۹۰-۱۳۸۹ می باشد، که تعداد آنها ۴۱۸ نفر می باشد. روش نمونه گیری ابتدا بصورت هدفمند و سپس تصادفی بوده و حجم نمونه ۲۱۳ نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه مربوط به هوش فرهنگی و سبک عمومی تصمیم گیری بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ۱- بین هوش فرهنگی مدیران و سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین رابطه معنا داری وجود دارد (p<0/01) 2- بین هوش فرهنگی مدیران و سبک های عقلایی و شهودی و آنی رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/01). 3- بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری وابستگی و اجتنایی مدیران مقطع راهنمایی استان قزوین رابطه معناداری دیده نمی شود.