سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمداسماعیل انصاری – دانشیار دانشگاه اصفهان
پریا قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه هرمدیریت که سعی درتحقق اهداف سازمانی خود دارد باید به هوش هیجانی افراد به مثابه سرمایه ای با ارزش بنگرد و فرصت پرورش آن را برای منابع انسانی خود فراهم آورد به این منظور این مقاله به بررسی تاثیر هوش هیجانی برکارافرینی سازمانی دراداره کل آموزش و پرورش استان لرستان می پردازد جامعه آماری این پژوهش شامل ۸۵ نفر از کارمندان اداره کل آموزش و پروش لرستان و نمونه ی انتخاب شده ۶۳ نفر براساس فرمول نمونه گیری درجامعه ی محدود و درسطح خطای ۰٫۰۵ بوده اهست برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد ویزینگر و برای سنجش کارافرینی سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است برای تجزیه و تلحیل اطلاعات از ازمون کولموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و همبستگی پیرسون استفاده شده است.