سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

خاطره قیصری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
ندا حمیدی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتارشهروندی سازمانی پرداخته است مطالعات بیشماری باهدف شناسایی عوامل موثربررفتارشهروندی سازمانی انجام شده است و عوامل مختلفی اعم ازفردی و سازمانی بدین منظور معرفی شده اند یکی ازعواملی که میتواند بررفتار شهروندی سازمانی موثرباشد هوش هیجانی است این پژوهش با هدف بررسی این ارتباط طراحی شده و دربین اساتید دانشگاه پیام نوردرگز به انجام رسیده است جامعه آماری پژوهش ح اضر را اساتید دانشگاه پیام نورتشکیل داده اند که تعداد ۸۵نفر ازاساتید به صور تصادفی بهعنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند نایج بدست آمده از اندازه گیری ضریب ه مبستگی پیرسون و تحلیل رگسیون خطی موید وجود ارتباط قوی بین پنج مولفه هوش هیجانی و رفتارشهروندی سازمانی است.