سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

آمنه بهرامی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد سردشت
یوسف بهرامی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور استان گیلا

چکیده:

هوش هیجانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با سلامت روان رابطه دارد. هر کدام از اجزای هوش هیجانی به نحوی بر کیفیت سلامت روان و شخصیت افراد تأثیر می گذارد و هوش هیجانی از عوامل ارتقاء سلامت عمومی و پیشگیری از اختلالات روانی است. در این راستا پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر کارشناسی دانشگاه پیام نور سردشت ۹۱ مشغول به تحصیل بوده – اجرا شده است. این پژوهش شامل کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی ۹۰ اند ، ۱۰۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی نسبی از بین دانشجویان دختر و پسر انتخاب شده و پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل نموده اند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، میانه، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی حلیل t‐test مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین هوش هیجانی و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی و بهداشت روانی مردان و زنان دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت تفاوت معناداری وجود دارد.