سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه سلمان پور – عضو هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز نقده
ایلناز علی نژاد – عضو هیئت علمی رشته الهیات دانشگاه پیام نور مرکز نقده
لیلا مسافریادگاری – عضو هیئت علمی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز نقده
حوریه بایرام نژاد – عضو هیئت علمی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز نقده

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گردید.جمعه آماری این تحقیق را کلیه دانش جویان دانشگاه پیام نور تشکیل داد و نمونه آماره این تحقیق ۱۰۰ دانشجوی زنو مرد از بین دانشجویان رشته روانشناسی انتخاب گردید. ابزارهای به کار رفته در این تحقیق عبارتند از پرسشنامهسبک هویت برزونسکی و پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده ۱۳۸۷ می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که درفرضیه اول بین هوش معنوی و سبک های هویت دانشجویان رابطه وجود دارد در فرضیه دوم هیچ گونه رابطه ای بینهوش معنوی و سبک های هویت دانشجویان دختر وجود ندارد. و در فرضیه سوم و پنجم بین هوش معنوی و سبکهای هویت دانشجویان پسر و بین دانشجویان متاهل و مجرد رابطه وجود دارد و در فرضیه چهارم بین هوش معنوی وسبک های هویت دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد.