سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اعظم عرب زاده – کارشناس ارشد m.a

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک های دلبستگی با پرخاشگری کودکان نگهداری شده در مراکز بهزیستی شهر کرمان صورت گرفته است. از لحاظ روش و ماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد و جامعه پژوهش حاضر را کلیه مددجویان (فرزندان) دختر و پسر بین سنین ۱۲ تا ۱۸ سال نگهداری شده در مراکز بهزیستی شهر کرمان که تعداد آنها ۱۴۰ نفر می باشد تشکیل داده اند در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۱۰۰ نفر برآورد شده است.به منظور گردآوری داده ها و سنجش اساسی پژوهش از سه پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید ( ۱۹۹۰ ) ,پرسشنامه پرخاشگری باس و پری.و بدین ترتیب در تحقیق حاضر برای توصیف متغیرهای تحقیق از جدول های توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید.سپس در بخش دوم فرضیه های تحقیق براساس نتایج به دست آمده از بررسی سؤالات، با استفاده از آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) مورد آزمون قرار گرفتند و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارspss و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج نشان داد که در تبیین پرخاشگری از روی مؤلفه های متغیرهای هوش معنوی و سبک دلبستگی، یعنی از روی متغیرهای پیش بین، می توان گفت مؤلفه درک و ارتباط با سرچشمه از هوش معنوی به میزان۲۷/۵ درصد، واریانس را برای پرخاشگری تبیین کرد و سبک دلبستگی اجتنابی به میزان۳۴/۳ درصد واریانس را برای پرخاشگری تببین کرد و دو مؤلفه به صورت همزمان۵۱/۹ درصد واریانس متغیر ملاک را تببین کردند.بنابراین اگر مؤلفه درک و ارتباط با سرچشمه یک انحراف استاندارد افزایش یابد، می توانیم پیش بینی کنیم که پرخاشگری کودکان به اندازه۰/۵۱۱ انحراف استاندارد کاهش خواهد یافت و همچنین اگر متغیر سبک دلبستگی اجتنابی به اندازه یک انحراف استاندارد افزایش یابد، می توانیم پیش بینی کنیم که پرخاشگری کودکان نگهداری شده به اندازه۰/۴۹۳ انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش نیز ذکر گردیده اند.