سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد کشاورز –
کمال محمدزاده –
سیاوش دیندارلو –
حسین زارع –

چکیده:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه خود بین هوش معنوی و سبک های مدیریت تعارض درکارکنان میب اشد روش پژوهشتوصیفی ازنوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اموزشکده های فنی و حرفه ای استان فارس درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ که تعداد آنان برابر ۳۰۰ نفر میب اشد که از بین آنها نمونه ای به تعداد ۱۶۹ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد ابزار گرداوری اطلاعات دراین تحقیق شامل دو پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه تعارض میباشد برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی و استنباطی استفاده شد که درسطح امار استنباطی ازازمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج پس ازتجزیه و تحلیل نشان داد که بین هوش معنوی و سبک مدیریت تعارض توسل به زورمدیران تعارض سازگارانه تعارض اجتنابی تعارض عدم مقابله مصالحه و سبک مدیریت تعارض تشریک مساعی مدیران رابطه معنادار وجود دارد.