سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

راضیه کیانی زاده –

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با فرسودگی شغلی در پرستاران بود.جهت انجام این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۱۳۲ نفر کارشناس پرستاری از بین کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای تامین اجتماعی مشهد در سال ۱۳۹۰ انتخاب شدند و سپس با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی گلداردو پرسشنامه هوش معنویISIS اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری شد. با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین هوش معنوی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم چنین هوش معنوی به تنهایی نیز قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی می باشد.