سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مسعود باقری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مریم نمازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی.
آتنا امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی.

چکیده:

در پژوهش حاضر رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان متوسطه ناحیه یک کرمان مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است و در آن از روش نمونه گیری تصادفی منظم استفاده شده است.جامعه آماری – کلیه دانش آموزان متوسطه )دختر و پسر ( ناحیه یک کرمان را شامل می شود.ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه )پرسشنامه هوش معنوی کنگ، پرسشنامه خلاقیت عابدی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت ادواردز( است.در پژوهش حاضر، هوش معنوی و خلاقیت متغییر مستقل ، خلاقیت و انگیزه پیشرفت متغییر وابسته تعیین شدند. متغیر هوش معنوی، ابعاد )تفکر وجودی نقادانه، معنا سازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی(متغیر خلاقیت، ابعاد)سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط( را شامل می شوند. در این پژوهش جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخص های آماری از جمله فراوانی، درصد فراوانی، آماره های توصیفی، انواع جداول و نمودارها و جهت تعیین همبستگی از آزمون های اسپیرمن و پیرسون و همبستگی جزئی استفاده شده است.یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت در بین کلیه دانش آموزان ناحیه یک کرمان رابطه معنی داری وجود دارد