سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قره سفلو – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف مقاله حاضربررسی رابطه بین هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان دانشگاه بوده است . پژوهش حاضرکاربردی واز نظر روش همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به تعداد ۱۶۵ نفر می باشد . حجم نمونه ۱۱۵ نفرکه باروش تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بااستفاده از پرسشنامه استاندارد ارلی و موساکوفسکی بوده که پایایی کل آن با روش کرونباخ ۰/۸۵۵و روایی آن با استفاده از روش محتوایی تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون صورت گرفته است . نتایج نشان داد که بین هوش فرهنگی، هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری بدست آمد اما بین هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشد .