سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین کیذوری – استادیار دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
سیدمحمد طلوع یوسف نیاامیدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد نیشابور

چکیده:

این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بوده که با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی با سبکهای رهبری مدیران مقطع متوسطه دوره اول نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، تمامی مدیران مدارس متوسطه دوره اول نواحی هفتگانه شهرمشهد است که حدوداً ۰۴۳ نفر میباشند و از بین آنها ۲۸۱ مدیر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه سبک رهبری و هوش اخلاقی استفاده شد. برای تحلیل دادهها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از مؤلفههای هوش اخلاقی درستکاری، مسؤلیتپذیری، بخشش و همدلی از نظر آماری دارای رابطهی معنادار با متغیر سبک رهبری هستند. نتیجه تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نی نشان داد که مؤلفه ی بخشش توان پیش بینی مدل را درحدود ۸درصد افزایش میدهد () هریک انحراف تغییر درمسئولیت پذیری با ۰/۴۴۶ افزایش درسبک رهبری همایند است هریک انحراف تغیر درهمدلی سبک رهبری را ۰/۴۰۴ افزایش میدهد هریک انحراف تغییر دردرستکاری با ۰/۴۸۵انحراف تغییر در سبک رهبری همراه است و در نهایت هر یک انحراف تغییر در مؤلفهی بخشش با ۰/۴ ایش در سبک رهبری همایند میباشد. درستکاری با ضریب بتا ۰/۴۸۵ قویترین پیشبینی کننده سبک رهبری میباشد