سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین ملک نژاد – مربی،آموزشکده فنی و حرفه ای سماء،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایر

چکیده:

هموارسازی سود را میتوان کاهش عمدی نوسانات سودتلقی کرد بطوریکه فعالیت های شرکت عادی به نظر برسد مدیران برای کاهش این نوسانات به هموارسازی سوددست می زنند عده ای ازصاحبنظران معتقدند که سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری درشرکت های هموارساز دارند و حاضرند بهای بیشتری را برای این شرکت ها بپردازند محققان معتقدند که برخی ویژگیهای شرکت برانگیزه مدیران جهت هموارسازی سودتاثیر دارد دراین تحقیق سعی شده است ضمن تشریح مبانی نظری تحقیق ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهایی از شرکت نظیر اندازه شرکت بدهی مالی و نقدشوندگی سهام و بازده حقوق صاحبان سهام دربورس اوراق بهادار بررسی شد به منظور بررسی ارتباط بین هموارسازی سود وویژگیهای شرکت داده های مربوط به دوره زمانی ۸۴ تا ۸۷ از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده سپس با استفاده از مدل ایکل شرکت های هموارساز و غیرهموارساز ازیکدیگر تفکیک گردیدند به منظور آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون لوجیت استفاده گردید نتایج نشان میدهد که با بزرگ تر شدن شرکت ها تمایل انها برای هموار نمودن سودگزارش شده افزایش می یابد.