سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بیژن عبدالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
اسد حجازی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوالهای اساسی است که مدیران میانی و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به کدام یک از نیازهای درون شخصی خود در برقراری ارتباط باکارکنان بیشتر احساس نیاز می کنند و نیازمند آموزش مهارتهای ارتباطی هستند و چه ارتباطی بین نیازهای درون شخصی آزمودنی ها دردو متغیر نیازهای درون شخصی ارایه به دیگران و خواستن از دیگران وجود دارد جامعه آماری شامل مدیران کل معاونین مدیرکل و روسای گروه جمعا به تعداد ۳۰۳ نفر تشکیل میدهد که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای ۱۷۰ نفری انتخاب شد و پرسشنامه دربین آنها توزیع گردید روش پژوهش توصیفی پیمایشی است ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه روابط متقابل شخصی ویلیام شوتز Fibro-b,1971 است داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS از راه آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون آزمون t و تحلیل واریانس یکراهه anova و همچنین آزمون شفه scheffe درآمار استنباطی و شاخصهای پراکندگی در آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.