سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر شریفی – دکترای مدیریت آموزشی، استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اس
فاطمه اسلامیه – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین نظام ارزشی با میزان رعایت اخلاق کاری در جوانان انجام شده است .روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است . جامعه آماریپژوهش را کلیه دانشجویان شاغل در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد۵۵۰۰ نفر تشکیل دادهاند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۵۹ نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد نظام ارزشهای «آلپورت، ورنون و لیندزی» در شش محور ارزشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و علمی مشتمل بر ۲۹ سوال و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار «گریگوری سی پتی» با چهار مولفه علاقه به کار، جدیت در کار، روابط انسانی در کار و روحیه مشارکتی مشتمل بر ۲۳ سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونهای ۳۰ نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با ۰/۷۹ و ۰/۸۴ تدست آمده است. داده های گردآوری شده به کمک روشهای آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون K-S ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نظام ارزشی جوانان با میزان رعایت اخلاق کاری در آنان رابطه معنا داری وجود دارد. بطوریکه ۸۲/۶ درصد تغییرات اخلاق کاری جوانان را متغیر نظام ارزشی تبیین می کند.