سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشرآبادی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از تابع مرزی پوششی رابطه شکاف تکنولوژیکی با اندازه مزرعه در گندم کاران استان کرمان تجزیه وتحلیل شده است . برای انجام تحقیق از اطلاعات ۶۵۸ گندم کار در سال ۱۳۸۴ که به صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار گرفتهاند، استفاده شده است . مزارع نمونه برحسب اندازه به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده است . در این مقاله از سه رهیافت برای محاسبه شاخصهای کارایی فنی و شکاف تکنولوژیکی استفاده شده است . اول، تابع تولید مرزی تصادفی استاندارد برای داده های ترکیبی به کار رفته است . دوم، تابع تولید مرزی تصادفی استاندارد جداگانه برای داده های مزارع کوچک، متوسط و بزرگ تخمین زده شده است و دست آخر اینکه از تابع مرزی پوششی برای محاسبه شکاف تکنولوژیکی استفاده شده است . نتایج مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی فنی بهره برداران مزارع کوچک در سه روش مذکور به ترتیب حدود ۶۴ ، ۷۹ و ۶۱ درصد، برای بهره برداران مزارع متوسط ۶۲ ، ۷۲ و ۴۲ درصد و در مزارع بزرگ به ترتیب حدود ۶۱ ، ۸۳ و ۳۵ درصد است . نسبت شکاف تکنولوژیکی در مزارع کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب حدود ۰,۷۸ ، ۰,۵۷ و ۰,۴۲ می باشد که بیانگر شکاف تکنولوژیکی در اندازه های مختلف است .