سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید فتاحی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی نساجی، گروه پژوهشی علوم و تکنولوژی الی
سیدعبدالکریم حسینی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، گروه پژوهشی علوم و تکنولوژی الیاف، دانش
سید محمود طاهری – دانشیار دانشکده علوم ریاضی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله ارتباط بین نتایج اوستر و خواص کششی نخ ۱۰۰ % پنبه ای در سیستم کارد شده مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی، از ۲۰ ماسوره نخ شامل چهار نمره نخ۲۰،۱۶، ۱۰ و ۳۰ انگلیسی با فاکتورتاب انگلیسی α(e)-4 استفاده گردیده است. برای ارزیابی نتایج، از روش رگرسیون چندمتغیره و همچنین جهت انتخاب متغیرها از آماره C(p) مالو استفاده شد. برای نیرو (نیروی پارگی) مشخصه های نپ، نقاط کلفت و CV % جرمی و برای ازدیاد طول (ازدیاد طول پارگی) مشخصه های نقاط کلفت و CV % جرمی با ضریب همبستگی تعدیل شده ۹۷ % بدست آمده است. همچنین پارامترهای رگرسیون چند متغیره جهت پیش بینی نیرو و ازدیاد طول، نخ های رینگ ۱۰۰ % پنبه ای نیز تخمین زده شده است.