سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رسول الماسی فرد –
محسن یاراحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین میزان پایبندی مدیران به اخلاق حرفه ای و شدت کارآفرینی شرکتی پرداخته شده است. تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی، و استراتژی آن پیمایش است. پس از مرور مبانی نظری و استخراج چارچوب پس از مرور مبانی نظری و استخراج چارچوب مفهومی تحقیق، پرسشنامه ای طراحی گردید که شامل دو بخش است یک بخش مربوط به اخلاق حرفه ای، و بخش دیگر آن مربوط به کارآفرینی شرکتی است. از آنجا که سطح تحلیل تحقیق؛ سطح کسب و کار می باشد پرسشنامه بین مدیران ارشد شرکت ها توزیع گردید. نمونه آماری متشکل از ۳۷ شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت مواد و محصولات شیمیایی واقع در محدوده استان تهران است. از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج آزمون فرض وجود رابطه معنی دار و مستقیم میان میزان پایبندی مدیران به اخلاق حرفه ای و ابعاد کارآفرینی شرکتی را تایید کرد.