سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
علی سیادت – دانشیار دانشگاه اصفهان
اصغر غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین میزان توجه به فریضه نماز و رفتارشهروندی سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهرستان دلفان بود پژوهش به روش توصیفی همبستگی انجام شد و تعداد ۹۷ نفر ازمعلمان براساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و به همین منظور تعداد۱۲۰پرسشنامه درجامعه آماری توزیع شد که تعداد۹۳ پرسشنامه به محققین عودت داده شد ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل دو مقیاس میزان توجه به فریضه نماز به صورت کلی و رفتار شهروندی سازمانی با پنج بعد نوع دوستی وجدان تحمل پذیری رفتار مدنی و ادب و احترام بود برای توجه به فریضه نماز ازپرسشنامه ایمحقق ساخته استفاده شد که ضریب الفای کرانباخ آن ۹۰درصد بود و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ای اقتباس شده ازمقیاس OCB اورگان و کانوسکی استفاده شد که دراین مطالعه ضریب الفای کرونباخ آن ۸۹درصد بود داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف ضریب همبستگی پیرسون و T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.