سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین مهدی زاده –
فریبا مهدی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مریم عزیزی –

چکیده:

این پژوهش به روش توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور از محیط های مبتنی بروب ۲ و تمایل آنها به استفاده از روشهای گروهی صورت گرفته است جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۵۴۲ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید برای جمع آوری داده ها از یک مقیاس محقق ساخته استفاده شده که روایی ان مورد تایید صاحب نظران و اساتید حوزه علوم تربیتی قرارگرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضری بآلفای کرونباخ قابل قبول برآورد گردیده است برا یتجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی شامل فراوانی درصد فراوانی ساده میانگین و انحراف استاندارد و آمار تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج این مطالعه حاکی از این است که دردانشجویان دختر بین میزان دانش وب ۲ و توانایی یادگیری گروهی و دردانشجویان پسر بین میزان دانش وب ۲ و میزان اعتقاد به اثربخشی کارهای گروهی میزان اعتماد به نفس درفعالیت های گروهی و توانایی یادگیری گروهی رابطه معنادار وجود داشته است.