سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره خانجانی – کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد سالامی چالوس و عضو باش
کامیان خزایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی از فناوری اطلاعات و علوم رایانه معلمان علوم راهنمایی و دبیران زیست شناسی غرب مازندران با توجه به مؤلفه های جنسیت، سابقه کاری، میزان تحصیلات، دانشگاه محل تحصیل صورت پذیرفته و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل ۱۲ سوال با پایایی ۰/۸۲ می باشد. جامعه آماری معلمان علوم راهنمایی و دبیران زیست شناسی دبیرستان های نوشهر، چالوس و تنکابن می باشد که تمامی ۱۱۶ نفر آنان به صورت سرشماری مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق جدول توصیفی، آزمون، آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن بود که آگاهی معلمان در این زمینه، کم می باشد. بین میزان آگاهی معلمان نسبت به دو مؤلفه با توجه به جنسیت تفاوت وجود ندارد، بین میزان آگاهی معلامان دو دوره نسبت مؤلفه های فوق تفاوت وجود ندارد، بین سابقه کاری معلمان با آگاهی آنان از علوم رایانه (P>0/01)، فناوری اطلاعات رابطه معکوس (P>0/05)، برقرار می باشد. بین میزان تحصیلات معلمان با آگاهی آنان از علوم رایانه، فناوری اطلاعات (P>0/05) رابطه معنی دار برقرار می باشد و همجنین بین میزان آگاهی معلمان از این دو مؤلفه با توجه به دانشگاه محل تحصیل آنها رابطه معنی دار وجود نداشت.