سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
حسن قلاوندی – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه
علیرضا حسین پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه
وحید سلطانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی ابعاد سرمایه فکری انجام شد هاست با استفاده از روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی ۷۰نفر عضو هیئت علمی با توجه بهدانشکده حل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هریک ازدانشکده ها بطور تصادفی انتخاب شدند برای گرداوری داده های پژوهش ازدو پرسشنامه محقق ساخته ابعاد سرمایه فکری برپایه مدل بونیتس و پیکه و یادگیری سازمانی برپایه مدل نیف استفاده شده است برای روایی پرسشنامه ها از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده است میزان پایایی نز ازضریب الفای کرونباخ دریک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۳۰ نفری پرسشنامه ابعاد سرمایه فکری a=0/813 و پرسشنامه یادگیری سازمانی a=0/828 بدست آمد داده های تحقیق پساز جمع آوری براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.