سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهناز مهاجران – ارومیه خیابان والفجر ۲ روبروی صداوسیما دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احمد ابراهیمی –
شبنم زینالی –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد یادگیری سازمانی براساس مولفه های مدیریت دانش درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ۸۶ نفر عضو هیئت علمی با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم بطور تصادفی انتخاب شدند برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته یادگیری سازمانی برپایه مدل نیف و پرسشنامه مدیریت دانش برپایه مدل نوناکا و تاکوچی استفاده شده است برای روایی پرسشنامه ها از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ دریک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۳۰ نفری پرسشنامه یادگیری سازمانی α=۰/۹۲۴ و پرسشنامه مدیریت دانش α=۰/۸۹۱ بدست آمد داده های تحقیق پس از جمع آوری براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.