سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نجمه محمدمیرزایی زرندی –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان ادارات دولتیشهرزرند بود مولفه های هوش سازمانی موردنظر آلبرخت عبارتنداز چشم انداز استراتژیک سرنوشت مشترک میل به تغییر روحیه اتحاد و توافق کاربرد دانش فشارعملکرد مولفه های فرهنگ سازمانی دنیسون عبارتنداز: انطباق پذیری رسالت سازگاری مشارکت روش تحقیق حاضر ازنوع توصیفی همبستگی بوده است نمونه های تحقیق شامل ۲۰۴ نفر ازکارکنان ادارات دولتی زرند بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند جمع آوری اطلاعات با استفاده ازدو پرسشنامه هوش سازمانی البرخت با ضریب همبستگی ۰/۹۱۱ و پرسشناهم فرهنگ سازمانی دنیسون با ضریب همبستگی ۰/۹۵۱ و پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی بود هاست نتایج تحقیق نشان داد که براساس ضریب همبستگی پیرسون علاوه بروجود رباطه مثبت معنادار بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی ضریب همبستگی ۰/۵۶۱ بین تمامی مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.