سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر لعلی سرابی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور تهران،ایران
محمد عبدوی – کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران
میثم اشبه – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران،ایران

چکیده:

هدف کلی دراین مقاله بررسی میزان رابطه مهارتهای انسانی مدیران با تعهدسازمانی و تاثیر آن برعملکرد کارکنان درشرکت سهامی بیمه ایران استان همدان می باشد این نوشتار به روش توصیفی همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری پژوهش ۶۸ نفر می باشند که براساس جدول مورگان تعداد ۵۷نفربعنوان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه تعهدسازمانی عملکردکارکنان ومهارت انسانی مدیران استفاده شد که پایایی آن با استفاده ازالفای کرونباخ برای هرکدم به ترتیب a=0/81,0/98,0/77 براورد شد و برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ازازمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده گردید تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده ازاماره های توصیفی و استنباطی تحلیل رگرسیون ازمون همبستگی پیرسون ANOVA و ازطریق نرم افزار SPSS انجام گرفت نشان داد که بین متغیر مهارت انسانی مدیران و تعهدعاطفی رابطه معنی داری وجود دارد.