سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسنی – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات علوم تربیتی
حمیده عباس زاده – دانشگاه ارومیه
مریم سامری – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین شنود موثرمدیران و توانمندسازی معلمان شهرقائمشهر میب اشد جامعه آ»اری این پژوهش کلیه مدیران و معلمان زن دبیرستانهای شهرستان قائمشهر بوده که از میان آنها ۱۸۲ نفراز معلمان و ۱۴نفرازمدیران با روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند روش تحقیق این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنمه شنود موثرگلن و پودوتعهدسازمانی مودی ۱۹۷۹استفاده شدهاست ضرایب پایایی این پرسشنامه ها با استفاده ازالفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۸ و۰/۸۵ بدست آمدند برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت بررسی رابطه بین دو متغیرمذکور ازازمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج نشان داد که بین شنود موثرمدیران و تعهدسازمانی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.