سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی حسین کشاورزی – استادیار دانشگاه شاهد
مرتضی گودرزی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

اخلاق درکسبو کاراز سالهای آغازین دهه ۱۹۹۰ جایگاه ویژه ای درادبیات حوزه اخلاق پیدا کرده و جنبه های مختلف آن در حرفه های مختلف مورد توجه صاحبنظران قرارگرفته است امروزه با افزایش قدرت رسانه ها و نقش آنها در نشر رسوایی های اخلاقی اهمیت اصول اخلاقی و ضرورت پایبندی به آن دو چندان شدهاست سازمان ها سعی می نمایند حتی در ظاهر به اصول اخلاقی وفادار بمانند و از مبانی آن عدول ننمایند کارکنان سازمان ها به عنوان رکن اصلی هرسازمان نقش تعیین کننده ای در پایبندی سازمان به مبانی اخلاق دارند افراد درسازمان ها که ارتباط تنگاتنگی با ذینفعان سازمان از جمله مشتریان دارند روزانه تحت تاثیر عوامل مختلف سازمانی و فردی تصمیم گیری می نمایند از جمله عوامل فردی که تحقیقات فراوانی نی زدر خصوص بررسی تاثیر آنها برتصمیم گیری اخلاقی به عنوان یکی از عمده ترین مباحث اخلاق کسب و کار مورد مطالعه قرارگرفته اند. عبارت از سن جنسیت تحصیلات سابقه کار و مواردی از این قبیل می باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه میان معیارهای تصمیم گیری اخلاقی و متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن جنسیت سابقه کار سطح تحصیلات و نوع تحصیلات انجام شده است و روش تحقیق ان توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارشناسان صدور و تعیین خسارت شرکت بیمه البرز حدود ۴۰۰ نفر بوده است که ۱۶۰ نفر آنها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند.