سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیومرث شهبازی – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
حسین اصغرپور – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
کریم محرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و بخصوص قیمت فرآورده های نفتی از یکسو و لزوم ارائه رهنمودهای سیاستی موثرتر و دقیق تر جهت پیشبرد طرح مذکور از سوی دیگر، انجام مطالعات تجربی در زمینه مصرف حاملهای انرژی و رشد اقتصادی کشور را ضروری می نماید. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآوردههای نفتی و رشد اقتصادی در استانهای کشور می باشد. چگونگی روابط بین مصرف فرآورده های مختلف نفتی و رشد اقتصادی کشور سئوال مهم این تحقیق می باشد. به منظور پاسخ به سئوال مطرح شده، سعی شده است با استفاده از اطلاعات سری زمانی استانهای کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۹ و با بکارگیری تکنیک پانل دیتا (Panel Data)، اثرات فراورده های مختلف نفتی بر رشد اقتصادی کشور مورد ارزیابی و کنکاش علمی قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که مصرف بنزین و نفت گاز تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی استانهای کشور داشته است، به طوری که کشش تولید استانهای کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (۰/۲۲) و (۰/۱۹) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استانها تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است و در این میان کشش تولید نسبت به جمعیت(به عنوان متغیر جانشین اشتغال) بیشتر از مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که تحدید مصرف فرآورده های انرژی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی کشور شود. لذا توصیه می شود دولت به جای تحدید مصرف انرژی(فراورده های نفتی) باید با ارایه راهکارهای صرفه جویی مصرف فراورده های نفتی، از پیامدهای منفی قانون هدفمند کردن انرژی جلوگیری نماید.