سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر باغستانی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
حبیبه شرافتمند – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

همواره نقش مصرف انرژی در رشد اقتصاد ایران مورد توجه سیاستگذاران قرا رداشته است از این رو تعیین رابطه میان این دو متغیر می تواند به تبیین سیاستهایرشد اقتصادی کمک کند بنابراین دراین مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است سپس رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و تصحیح خطا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داده است که یک رابطه علی یک طرفه میان مصرف انرژی و رشد درایران وجود دارد دراین مطالعه در نهایت به بررسی فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج نشان داد ه است که رشد اقتصادی ایران نتوانسته است طی سالهای ۸۵-۱۳۵۵ مشکلات زیست محیطی ناشی ازمصرف انرژی را برطرف سازد