سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نصراصفهانی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
فاطمه فغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده علوم اداری

چکیده:

افراد برای انتخاب سازمان تامین کننده نیازهایشان معیارهای مختلفی را مد نظر قرار می دهند. یکی از این معیارها می تواند مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان باشد. هدف این مقاله بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و شهرت سازمانی است. شرکت ایران خودرو به عنوان موردمطالعه انتخاب شد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان تشکیل می دهند که ۸۰ نفر آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسشنامه است که پرسشنامه اول جهت سنجش شهرت سازمانی و پرسشنامه دوم جهت سنجش میزان آگاهی از مسئولیت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. جهت روایی تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پایائی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تناسب مدل ارائه شده نیز بااستفاده از شاخص های برازش مورد تایید گشت. داده ها با استفاده از نرم افزارAMOS وSPSS تحلیل شدند. ضریب همبستگی پیرسون( ۰٫۶۵۲ ) در سطح معناداری( ۰٫۰۳ ) درصد بیانگر وجود رابطه معنادار بین مسئولیت اجتماعی و شهرت سازمانی در شرکت ایران خودرو است.