سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی- پردیس بین المللی دانشگاه تبریز
مریم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

زمینه و هدف : در سازمانهای امروزی توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت دادن افراد در امور داخلی، یکی از برنامه های حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گرد د. در این نظام، کلیه افراد سازمان فعالانه درباره روش های حل مسایل و ارتقاء بهره وری سازمان اندیشه کرده و مدیریت سازمان را از گنجینه غنی اط طرح ها، اندیشه ها و راه حل ها برخوردار می نمایند و برای نیل به اهداف سازمانی از آن ها بهره می جویند. در این نظام، برای افکار و خلاقیت کلیه اعضای سیازمان ارزش شایسته قایل شده و در تصمیم گیری ها از آن ها استفاده می شود. بنابراین، مشارکت کارکنان عامل اصلی بهبود مستمر در فرآیند کارهایی است که در جهت کسب رضایت مشتریان در سازمان صورت می گیرد و بهبود مستمر در جهت کسب رضایتمندی مشتری، به منزله جوهره اصلی بهبود سازمانی شناخته می شود. روش بررسی : این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی اس ت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد (مدیریت مشارکتی و انگیزش شغلی کارکنان) است جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه ( ۹۴۷ نفر) می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با بهره گیری از جدول مورگان ۲۷۰ نفر از کل جامعه بعنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه های مذکور در بین آنان توزیع ش د. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی شامل (متغیرهای سن،جنسیت ،وضعیت تأهل،تحصیلات،وضعیت است خدامی،وضعیت حقوق و مزایا و سابقه خدمتی )آمار استنباطی شام ل(ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمونهای خی دو) استفاده شد. یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مولفه مشارکت در تصمیم گیری و انگیزش شغلی کارکنان در سطح معنی داری (۰/۰۵) همبستگی (۰/۷۳) وجود دارد. بین مولفه روابط انسانی حاکم بر سازمان و انگیزش شغلی کارکنان در سطح معنی داری (۰/۰۱) همبستگی(۰/۷۱) وجود دارد ، همچنین بین مولفه جو سازمانی در سطح معنی داری (۰/۰۰۱) همبستگی (۰/۷۸) وجود دارد. لذا که بی ن مؤلفه های مدیریت مشارکتی و انگیزش شغلی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری : در کل می توان نتیجه گیری نمود که بین مدیریت مشارکتی و انگیزش شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی رابطه وجود دارد، باتوجه به اینکه مدیریت مشارکتی و انگیزش کاری هر دو افزایش بهره وری نیروی انسانی را برای سازمان به ارمغان می آورند و مدیریت مشارکتی مدیران را قادر میسازد که بر تصمیمات،روابط انسانی و جو سازمانی تسلط پیدا کرده و سطوح مدیریتی خویش را تقویت کنند، و کنترل بیشتری بر سازمان خویش به دست آورند،لذا آموزش بکارگیری سبک های مدیریت مشارکتی و در نتیجه رشد و توسعه راهبری نیروی انسانی پیشنهاد می گردد.