سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مسلمی بیدهندی –

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با تعهدسازمانی کارکنان گروه قطعات خودروعظام می باشد این پژوهش ازنظر هدف جز پژوهشهای کاربردی محسوب میشود و روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی می باشد دراین پژوهش مدیریت مشارکتی متغیر مستقل براساس الگوی سبکهای مدیریت رنسیس لیکرت به عنوان سیستم یک تاچهارعملیاتی شد و برای سنجش تعهدسازمانی متغیر وابسته از مدل سه بعدی می یر و آلن ۱۹۹۰ استفاده گردید جامعه آماری پژوهش را کلهی کارکنان گروه قطرعات خودرو عظام تشکیل میداد که تعداد آنان ۲۱۰ نفر بود ازمیان این تعدادبراساس جدول کرجسی مورگان نمونه ای به حجم ۱۳۰نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد و به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت مشارکتی و تعهدسازمانی استفاده گردید. تحلیل داده های بدست آمده حاکی از آن است که بین مدیریت مشارکتی با تعهدسازمانی کارکنان دانشگاه رابطه مستقیم مثبت و معناداری وجود دارد.