سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمدحسن حدادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا
علی منصوری – استادیار دانشگاه آزاد زنجان
خدیجه فلاحی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفت هشده بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. در این پژوهش مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شدهجونز اندازه گیری شده است. و وجوه نقد عملیاتی از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده است. جامعهی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. بااستفاده از روش نمونه گیری حذفی، ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ انتخاب و برای آزمون فرضی ههای تحقیق از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شدهاست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی رابطه معن یداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدی گری حسابرس(دوره تداوم حسابرس)، و بین مدیریت سود و تجربه حسابرس نیز رابطه معنی داری وجود دارد