سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد حسنی – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات گروه علوم تربیتی
طاهره نوروزی – دانشگاه ارومیه
ابراهیم جدی الوارعلیا – دانشگاه ارومیه
مریم سامری – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات

چکیده:

هدف ازاین پژوهش برررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد شغلی معلمان می باشد نمونه آماری این پژوهش یک نمونه ۳۶۰نفری ازمیان جامعه دانش آموزان ناحیه ۲ شهراردبیل و یک نمونه ۲۴۰نفری ازمیان جامعه معلمان ناحیه ۲ این شهردر۳۰دبیرستان میب اشد n =600 روش تحقیق این پژوهش زمینهی ابی همبستگی می باشد دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات ازدو پرسشنامه استفاده شده که پرسشنامه مدیریت تغییر را دبیران و پرسشنامه روش تدریس را دانش آموزان پاسخ دادند ضریب پایایی پرسشنامه دبیران دریک اجرای مقدماتی با استفاده ازروش الفای کرونباخ محاسبه و مقدار پایایی برابر ۹۴درصد بدست آمد همچنین ضریب پایایی پرسشنامه دانش آموزان نیز با استفاده ازروش الفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار ضریب پایایی برابر با ۹۲درصد بدست آمد داده های بدست آمده ازاین پژوهش با اطمینان ۹۹درصد درسطح a=0/01 با استفاده ازامارتوصیفی و استنباطی t مستقل بوسیله بسته نرم افزاری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت