سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد حسنی – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات علوم تربیتی
رقیه قاسمی – دانشگاه ارومیه
مریم سامری – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات

چکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت تغییر با سبک رهبری مدیران از دیدگاه دبیران پرداخته است که درآن مدیریت تغییر به عنوان متغیرپیش بین و سبکهای رهبری مدیران به عنوان متغیرهای ملاک درنظر گرفته شده اند همچنین ویژگیهای جمعیت شناختی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی قرارگرفته است نمونه تحقیق متشکل از۱۲۵دبیر مردوزن دوره متوسطه ناحیه ۲ ارومیه می باشد که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی تصادفی انتخاب شده اند این تحقیق یک تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه مدیریت تغییر و سبکهای رهبری استفاده شدها ست برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروشهای اماری ضریب همبستگی ساده اسپیرمن تحلیل واریانس یک طرفه آزمون تی و ازمون کای اسکوئر استفاده شد که نتیجه شد بین مدیریت تغییر و سبک رهبری رابطه وجود دارد.