سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشته دارش –
محمدرمضان احمدی –
ولی خدادادی –

چکیده:

گزینش رفتارهای محافظه کارانه در تهیه صورتهای مالی در هر کشوری می تواند بسته به شرایط خاص اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… در آن کشور متفاوت باشد. بدیهی است مطالعه اثرات محافظه کاری بر اجزایصورت های مالی می تواند موجب شناخت بیشتر مدیران و سرمایه گذران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری شود.محافظه کاری حسابداری بر ارزش دفتری سهام اثرگذار است. همچنین نسبت P/B ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ) یکی از نسبت های مالی بوده که برای سنجش قیمت بازار شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و معیاری جهت سنجش ارزش ایجاد شده برای سهامدار محسوب می گردد. بر همیناساس میزان محافظه کاری می تواند بر روی این نسبت تأثیر گذار باشد. پژوهش حاضر در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده است که از میان آنها ۸۷ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و در طی سالهای ۸۳-۸۸مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش بدنبال بررسی رابطه بین محافظه کاری سود و نسبتP/B هستیم و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو( ۱۹۹۷ ) استفاده شده است. همچنین برای بررسی رابطه بین محافظه کاری اقلام تعهدی و محافظه کاری وجه نقد عملیاتی با نسبتP/B ازآزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شده است