سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عمادگل محمدی –
نشاط محمدی –
باقر آرایش –

چکیده:

هدف اصلیتحقیق حاضربررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک دراداره کل صنایع و معادن شهرستان سنندج می باشد برمبنای طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف تحقیق تحقیق حاضر ازنوع تحقیقات کاربردی برحسب عامل زمان ازنوع تحقیقات غیرتجربی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات ازنوع تحقیقات میدانی است روش تحقیق بکارگرفته شده دراین مطالعه ازنوع روش توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان و مدیران داره کل صنایع و معادن شهرستان سنندج می باشد روش نمونه گیری دراین تحقیق ازنوع نمونه گیری تمام شمار سرشماری می باشد لذا دراین تحقیق حجم نمونه و جامعه یکسان میباشد براساس امارارایه شده اداره کل صنایع و معادن شهرستان سنندج تعدادکل کارشناسان و مدیران شاغل به کار۲۵نفر می باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی صوری و محتوایی آن ازطریق پانل متخصصین و پایایی آن به کمک محاسبه آلفای کرونباخ درقالب نرم افزار اماری spss85% محاسبه و تایید شدها ست.