سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید عسکری – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
محسن درکه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
حسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی

چکیده:

هدف و زمینه : توجه ویژه به جمعیت نوجوان به ویژه دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه از عوامل اساسی توسعۀ پایدار و همه جانبه است. با توجه به اینکه نوجوانی سن بلوغ می باشد و فشارهای روانی می تواند باعث ایجاد مشکلات روانی و تهدید سلامت روانی نوجوانان گردد، هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و سلامت روانی می باشدپژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزانی می باشند که در سال تحصیلی۸۹-۸۸ در مدارس راهنمایی پسرانه شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل هستند. نمونه پژوهشی شامل ۲۰۰ دانش آموز پسر می باشند که به صورت نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از چهار مدرسه راهنمایی پسرانه انتخاب شدند شرکت کنندگان به پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و سلامت روانیGHQ) پاسخ دادند سپس داده های پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت روانی دانش آموزان نوجوان با مؤلفه های هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه: با توجه به یافته های پژوهشمی توان نتیجه گرفت که هر اندازه هوش هیجانی افراد در سطح بالایی باشد میزان سلامت روانی نیز در آنان بیشتر است و بالعکس